Startseite > Dienste > Musealsammlungen und Museumsfundus

Musealsammlungen und Museumsfundus

Motto: Řadu věcí a jevů, které nás dnes obklopují a jeví se nám jako samozřejmé, budou naši potomci považovat za úsměvné a nepochopitelné. Muzea pomáhají současné společnosti pochopit události dob minulých.

Cílem naší činnosti je péče o sbírky a fondy muzea, jejich doplňování a získávání nových přírůstků. Díky těmto vlastním sbírkám můžeme pro Vás pořádat zajímavé výstavy a podělit se s Vámi o naše objevy. Badatelům samozřejmě umožňujeme práci se sbírkami, takže se mohou plně věnovat své badatelské práci. Pokud máte zájem o zpřístupnění některé sbírky, neváhejte nás kontaktovat. Prohlédněte si přehled našich současných sbírek a fondů, které spravujeme.

Do našich sbírek neustále sbíráme předměty historické a umělecké hodnoty, které dokladují život společnosti, v souladu s koncepcí rozvoje sbírek. Pokud nám chcete pomoci v naší práci, budeme rádi, pokud nás upozorníte na možnost získání zajímavých předmětů. Sbírky získáváme prostřednictvím darů, dědictvím, koupí.....

Naše současné sbírky a fondy

Sbírková skupina Archeologie

Nejstaršími předměty uloženými v sbírce jsou kamenné nástroje získané povrchovými sběry a datované do pozdního paleolitu, neolitu a eneolitu. vzorky nasbírané na místech zaniklých skláren z 18. a 19. století a získané na místech těžby zpracování stříbrné a železné rudy, nálezy z míst zaniklých vesnic, hradů a tvrzišť. Sbírková skupina Archeologie, která v současné době zahrnuje více než deset tisíc jednotlivin, se stále doplňuje o nové nálezy z území Havlíčkobrodska Dokumentace o nálezech a nálezových okolnostech je evidována v katalogu archeologických lokalit Havlíčkobrodska.

poklad_minc.jpgkamenny-sekeromlat.jpgthumb_stredoveky-mec.jpg

Sbírková skupina Cín a barevné kovy

Sbírku tvoří hlavně předměty utilitárního charakteru, a to především cínové nádobí a měděné pečící formy, ale i předměty liturgické, jako například kostelní svícny, kropenky a náhrobní destičky. Svým původem předměty spadají povětšinou do 17. až poloviny 19. století, tedy éry rozkvětu cínařského řemesla.

thumb_cinova-konvicka-a-cinova-lahev.jpgthumb_cinove-umyvadlo.jpg

Sbírková skupina Faleristika

Ve sbírce jsou uloženy desítky medailí a odznaků, které se vztahují k armádám z Rakouska-Uherska, nacistického Německa a Československa a k oběma světovým válkám.

odznaky.jpg

Sbírková skupina Jaroslav Hašek

Základ sbírkové skupiny Jaroslav Hašek tvoří památky, které se nacházely v Památníku Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou. Sbírková skupina Jaroslav Hašek je rozdělena na 3 podskupiny:

  • JH1 - knihovna
  • JH2 - literární a dokumentační fond
  • JH3 - osobní památky
JH1 -knihovna

Podskupina JH1 obsahuje různá starší vydání Haškových děl včetně cizojazyčných. V současné době je doplňována o nová, popřípadě i starší vydání Haškových děl.

JH2 - literární a dokumentační fond

Podskupina JH2 zahrnuje zejména propagační materiály týkajícíce se festivalů humoru a satiry „Haškova Lipnice", dále pak kopie dokumentů a fotografií ze života Jaroslava Haška a jediný originál - Haškův vzkaz příteli Bondymu.

JH3- osobní památky

Podskupina JH3 je nejvýznamnější a obsahuje skromné památky, které se dochovaly po Jaroslavu Haškovi v jeho domku v Lipnici nad Sázavou. Vedle nábytku jsou to především hodinky, které nosil v posledním období života a balalajka a samovar, které si přivezl z Ruska.

thumb_haskuv-samovar.jpgthumb_haskova-balalajka.jpg

Sbírková skupina Kapitalismus

Sbírka kapitalismus obsahuje různé druhy písemností, noviny, časopisy, doklady, rukopisy, strojopisy, mapy a plakáty. Cca 90% sbírkových předmětů pochází z 20. století. Z velké části se jedná o předměty shromážděné v 70. letech 20. století pro expozici Muzea dějin dělnického a komunistického hnutí na Havlíčkobrodsku. Expozice byla otevřena v roce 1978. V současnosti je zaměřen sběr předmětů na doklady z období 20. století z okresu Havlíčkův Brod. Muzeum vykupuje a přijímá staré mapy, plakáty, reklamy, legitimace, soudní vyrozumění, korespondenci, brožury a další materiály mapující historii regionu v období 1. republiky, 2. světové války a období „budování socialismu".

Sbírková skupina Karel Havlíček Borovský

Je největší sbírkovou skupinou Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a od 20. let 20. století je cílevědomě budována, což způsobilo, že obsahuje exklusivní památky po Karlu Havlíčkovi i jeho nejbližších. Je rozdělena do 5 podskupin:

  • KHB1 - literární a dokumentační fond
  • KHB2 - knihovna
  • KHB3 - nábytek
  • KHB4 - osobní památky
  • KHB5 - ikonografie
KHB1 - literární a dokumentační fond

Podskupina KHB1 obsahuje dokumenty a fotografie ze života Karla Havlíčka, z nichž významnou část tvoří velmi cenné originály rukopisů Karla Havlíčka - studijní výpisky, dopisy adresované z Brixenu bratru Františkovi do Německého Brodu, Havlíčkovy dopisy a vzkazy německobrodským osobnostem. Ve sbírce jsou rovněž zastoupeny skleněné negativy dokumentující Havlíčkův život a dílo, pocházející z 20. let 20. století.

dopis-karla-havlicka-bratru-frantiskovi.jpgdopisy-karla-havlicka-bratru.jpgobalka-dopisu.jpg

KHB2 - knihovna

Podskupina KHB2 - knihovna obsahuje různá vydání Havlíčkových děl od 19. století po současnost, jakož i příslušnou literaturu o Havlíčkovi. Ve sbírce jsou rovněž zastoupeny noviny, ve kterých Havlíček působil a do kterých přispíval (Pražské noviny, Národní noviny, Slovan, Kwěty a další).

KHB3 - nábytek

Podskupina KHB3 obsahuje nábytek, který je vystaven ve stálé expozici „Po stopách Karla Havlíčka v Německém Brodě". Část nábytku pochází z Havlíčkovy redakce Národních novin, část patřila Havlíčkově matce, bratrovi Františkovi a Havlíčkově dceři Zdence.

KHB4 - osobní památky

Podskupina KHB4 zahrnuje osobní památky po Karlu Havlíčkovi a jeho rodině a předměty vztahující se k havlíčkovským tradicím (skleničky s portrétem KHB, odznaky, ručníky a pod.). Většina osobních památek po Karlu Havlíčkovi a jeho nejbližších je vystavena ve stálé expozici „Po stopách Karla Havlíčka v Německém Brodě".  K nejvzácnějším památkám patří pečetní prsten Karla Havlíčka, snubní prsteny Karla a Julie, Juliin vějíř ze Slovanského bálu 1848, Zdenčin křestní čepeček a mnohé další.

pamatky-po-zdence-havlickove.jpg

KHB5 - ikonografie

Podskupina KHB 5 obsahuje portréty Karla Havlíčka a několik ilustrací k dílu Karla Havlíčka. Z autorů jsou zastoupeni Josef Mathauser: Havlíček se loučí s rodinou (vystaveno v expozici), Otakar Štáfl, A. J. Alex, Zdeněk Kratochvíl, Cyril Bouda a další.

Sbírková skupina Keramika, porcelán

Sbírka tvořila jádro muzejních sbírek již v době založení muzea. Z rukodílné hrnčiny obsahuje například moravskou lidovou keramiku a nepočetný soubor vzácné habánské keramiky. Zastoupeny jsou četné příklady průmyslově vyráběného keramického zboží (bělnina, pseudokamenina, kamenina) a figurální porcelán z 19. - 20. století. Nejstarší hrnčířské výrobky reprezentuje několik desítek celistvě dochovaných nádob pocházejících ze 13. až 14. století, které byly nalezeny v Havlíčkově Brodě v 1. polovině 20. století.

thumb_ukazka-habanske-keramiky.jpgkavalir-a-dama.jpg

Sbírková skupina Medaile

Sbírka medailí a pamětních mincí je sice nepočetná, ale obsahuje některé unikáty z období 1870 až 1930, připomínající havlíčkovské oslavy, výstavy a jiné společenské akce.

Sbírková skupina Militaria

Sbírku tvoří převážně vojenské a lovecké palné zbraně z 19. a 20. století a součásti vojenské výstroje. Deponovány jsou zde také mimo jiné zbytky výzbroje a vybavení z bombardéru Pe-2 sestřeleného v r. 1945 na Ledečsku, památky na partyzány, unikátní soubor drobných předmětů posbíraných v květnu 1945 po prchající německé armádě. Nejstarším předmětem je torzo meče z první poloviny 15. století.

me_slavnostn_dstojnick_uniformy_luftwaffe_2._sv._vlka.jpg

Sbírková skupina Nábytek

V mobiliáři se nachází historický intarzovaný a vyřezávaný nábytek z měšťanských a zámeckých interiérů a především malované skříně a truhly z venkovských sídel. Časově předměty pocházejí z 18. až 19. století.

Sbírková skupina Numismatika

Jádro sbírky představují čtyři poklady mincí z 15. a ze 17. století nalezené v Havlíčkově Brodě a na katastrech obcí Suchá a Vadín. Z papírových platidel jsou zde také uloženy nouzové poukázky z poloviny 19. století z Německého Brodu a výběr bankovek a státovek z období Rakouska, Rakouska-Uherska, Československa a protektorátu.

nouzove-poukazky.jpg

Sbírková skupina Obrazy

Ve sbírkové skupině jsou zastoupeny obrazy, grafiky, tisky a fotografie. Základ sbírkové skupiny „Obrazy" tvoří sbírka „ Městské galerie", která byla od roku 1935 budována jako součást Městského muzea v Německém Brodě. V menší míře jsou ve sbírkové skupině zastoupeny obrazy starých mistrů ze 16. - 18. století. Nejstarším exponátem je třídílný pozdně gotický oltářní obraz z kostela sv. Vojtěcha z roku 1526. Mezi nejcennější památky patří portréty manželů hraběte a hraběnky Sylva Taroucci od Josefa Mánesa. Nejvýznamnější část sbírky tvoří obrazy regionálních autorů od 19. století po současnost. Nejpočetněji jsou ve sbírkách zastoupeni malíři Antonín Waldhauser, Jan Čárt, Otakar Štáfl, Jaroslav Panuška, Rudolf Körber, ze současných Josef Saska a Jan Exnar. V akviziční činnosti se muzeum nadále věnuje dokumentaci tvorby regionálních autorů a v poslední době rozšířilo sbírkotvornou činnost i na uměleckou fotografii (fotografie Vladimíra Stejskala a Daniela Reynka).

antonin-stamic.jpgneznamy.jpgneznamy-epitaf.jpgjaroslav-panuska.jpg

Sbírková skupina Odznaky

Sbírka zahrnuje téměř čtvrt tisíce odznaků a pamětních stužek regionálního charakteru ilustruje společenský, sportovní a politický život Havlíčkobrodska od počátku 20. století. Nejpočetněji jsou zastoupeny sokolské odznaky.

Sbírková skupina Plastiky

Sbírková skupina plastiky je různorodá a obsahuje díla barokních mistrů, lidovou tvorbu, portréty i volnou tvorbu současných regionálních umělců. Do sbírky jsou zapsána i Štáflova dioramata ze života Karla Havlíčka, která jsou deponována ve Štáflově baště. Jedinečnými barokními exponáty jsou plastiky Ignáce Rohrbacha sv. Jan Evangelista a Bolestiplná Madona a plastika Immaculaty a Oltářík sv. Anny od Filip à Sancto Hermanno. Lidová tvorba je zastoupena soškami svatých, z nichž vyniká výklenková soška Madony Trůnící, socha Panny Marie - Ochranitelky a soubor lidových sošek z Přibyslavska. Portrétní tvorba je zastoupena především podobiznami Karla Havlíčka a jeho současníků. V současné době dokumentuje muzeum tvorbu regionálních umělců Jana Exnara (sklo), Václava Černocha (keramika), Radomíra Dvořáka (dřevo), nově Jiřího Bašty (kámen) a ze začínajících umělců Veroniky Černé (sklo).

barokni-oltarik-sv-anny.jpgimmaculata.jpgkostra-hnata.jpg

Sbírková skupina Památky společenského života

Je nejmenší sbírkovou skupinou historické sbírky MV Havlíčkův Brod a zahrnuje různorodé hmotné památky vztahující se k významným regionálním osobnostem a událostem. Vedle několika zlatých předmětů jsou to především malířské potřeby po Otakaru Štáflovi, modely lidové chalupy a brodského kroje určené pro Národopisnou výstavu 1895. kronika divadelních ochotníků a model brodského divadla a další památky podobného charakteru.

Sbírková skupina Sbírková knihovna

Její fond tvoří podskupina starých tisků (knihy od 16. století do roku 1900), podskupina rukopisů, dále knihy se vztahem k regionální historii Havlíčkobrodska, čtvrtým celkem je knihovna akademického malíře Otakara Štáfla. Knihovna německobrodského gymnázia obsahuje školní učebnice a časopisy po roce 1735. V šesté podskupině lze nalézt knihy vydané v nakladatelstvích na území regionu. Posledním souborem jsou knihy k obecné historii. Z nejcennějších knih jmenujme pergamenový kancionál Pavla Mělnického z roku 1506 a knihu prvních městských práv sepsanou Pavlem Kristiánem Koldinem z roku 1579.

Sbírková skupina Sklo

Ve sbírce je zastoupeno historické užitkové sklo, dokládající běžnou produkci skláren a brusíren hlavně v 19. století, dále sklo technické a též umělecké, jež dokumentuje produkci továren 20. století a současnou výrobu regionálních provozoven. Nejstarší je sklenička dvojstěnka z roku 1714. Jednou z nejcennějších kolekcí jsou produkty škrdlovické sklárny, v níž je zastoupeno i dílo našeho předního skláře Jana Exnara.

thumb_sklenena-dvojstnka.jpgthumb_skleneny-pohar.jpgsklenicka.jpg

Sbírková skupina Textil

Sbírka textil obsahuje oděvní součásti, bytové doplňky a uniformy. Mezi nejvzácnější sbírkové předměty náleží empírový plášť ze zlatého hedvábí a dále zejména regionální kroje. Havlíčkobrodsko sice nepatřilo mezi nejvýraznější etnografické oblasti, přesto i zde nalezneme krojové součásti typické pro náš region. V německých oblastech regionu byl nošen tzv. pajerský kroj. V současnosti je zaměřen sběr předmětů na části oděvů a krojů, které mají doložitelný a prokazatelný vztah k havlíčkobrodskému okresu.

thumb_kroj-jasone.jpgthumb_zastera-brodskeho-kroje.jpgthumb_brodsky-cepec.jpg

Sbírková skupina Výroba a obchod

V tomto fondu se nacházejí specifické předměty a nástroje používané hlavně v 19. století v zemědělské a řemeslné výrobě a obchodu. Velkou skupinu tvoří sklářské a kamenické nářadí, používané ve zdejších průmyslových provozech na Lipnicku a Světelsku.

rimsovy-hoblik.jpg

Sbírková skupina Železo

Sbírku tvoří různorodé železné předměty kované i litinové, kdysi sloužící například ke svícení - loučníky, slavnostním salvám - litinové hmoždíře, ale i hmoždíře užívané v domácnosti. Vedle železných zábradlí a kladkostroje jsou zastoupeny kované a litinové náhrobní kříže a plechové korouhve věžních zakončení. Většina z předmětů je datována do 19. století.

thumb_viko-mestske-pokladny.jpgthumb_zelezny-zamek.jpg

Partnerské weby