Badatelský řád

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1) Sbírkové předměty zapsané do Centrální evidence sbírek (dále jen CES) jsou chráněny státem podle zákona č. 122/2000 Sb.
2) Podmínky zpřístupnění a využívání sbírkových předmětů zapsaných do CES stanoví zákon č. 122/2000 Sb.
3) Badatelé využívají sbírkové předměty uložené v muzeu zejména jejich prohlížením, pořizováním si výpisů z jejich dokumentace a dále disponováním s výpisy.

Čl. 2.
Zpřístupnění sbírkových předmětů badatelům

1) Každý může být seznámen se sbírkovým fondem muzea.
2) Prohlížení sbírkových předmětů se odepře, jestliže by mohlo dojít k jejich zničení, poškození nebo zcizení.
3) Prohlížení sbírkových předmětů se odepře, jestliže jsou provizorně uloženy v prostorách, v nichž s nimi nelze nakládat, aniž by byla ohrožena jejich bezpečnost nebo fyzický stav, nebo pokud jsou preparovány, konzervovány či restaurovány.

Čl. 3.
Povinnosti badatelů před zahájením studia

1) Každý zájemce o prohlížení sbírkových předmětů a pořizování výpisů z jejich dokumentace prokáže svou totožnost občanským průkazem nebo průkazem jemu na roveň postaveným; jde-li o cizince, platným cestovním dokladem.
2) Prohlížení sbírkových předmětů a pořizování výpisů z jejich dokumentace je dovoleno pouze na místě vyhrazeném pro badatele odborným pracovníkem. Do prostor, v nichž jsou sbírkové předměty uloženy, nemají badatelé přístup. Výjimku v odůvodněných případech povoluje ředitel Muzea Vysočina Havlíčkův Brod (dále jen MVHB).
3) Prohlížení sbírkových předmětů a pořizování výpisů z jejich dokumentace není povoleno osobám mladším 15 let bez doprovodu a osobám nesvéprávným, pod vlivem alkoholu nebo omamných prostředků a ve znečištěném oděvu. Badatelům je zakázáno si vodit či přinášet zvířata.
4) Badatel před zahájením studia odloží na vyhrazeném místě plášť, příruční zavazadlo, případně další předměty, které nezbytně nepotřebuje ke studiu.
5) Před zahájením studia každý badatel řádně vyplní badatelský list. Při každé změně účelu využívání a tématu studia, jakož i na začátku každého kalendářního roku, vyplňuje nový badatelský list.
6) Badatel musí při studiu zachovávat klid; není mu dovoleno kouřit, jíst, pít apod.
7) Badateli není dovoleno používat vlastních reprodukčních zařízení (fotoaparáty, filmové kamery, elektrooptické kopírovací přístroje, skenery, gramofony, magnetofony). Výjimky povoluje ředitel muzea.

Čl. 4.
Prohlížení sbírkových předmětů a pořizování výpisů z jejich dokumentace

1) Sbírkové předměty jsou ke studiu každému badateli předkládány až po přezkoumání údajů uvedených v badatelském listě.
2) Sbírkové předměty jsou ke studiu každému badateli předkládány nejdéle do 30 dnů od jeho telefonické, písemné nebo ústní objednávky.
3) Při prohlížení sbírkových předmětů a pořizování výpisů z jejich dokumentace se badatel řídí pokyny zaměstnance pověřeného dohledem nad ním.
4) Badatel je povinen sbírkové předměty a jejich dokumentaci všestranně šetřit. Žádným způsobem nesmí zasahovat do jejich stavu, upravovat je, rozebírat na součástky nebo ničit.
5) Badatel nesmí sbírkové předměty a jejich dokumentaci vynášet z místnosti jemu ke studiu určené nebo je zapůjčovat jiným osobám.
6) Po každém studiu je badatel odpovědný za vrácení sbírkových předmětů a jejich dokumentace ve stavu a rozsahu, v jakém mu byly předloženy.
7) Kontrolu při zapůjčování a vracení sbírkových předmětů a jejich dokumentace provádí odborný pracovník nebo pracovník pověřený dohledem nad badatelem, který o výsledku kontroly učiní záznam v badatelském listě.
8) Badatel je povinen plně uhradit případnou škodu na sbírkových předmětech a jejich dokumentaci, která vznikla jeho zaviněním.

Čl. 5.
Využívání sbírkových předmětů a jejich dokumentace k publikační činnosti,
zhotovování jejich kopií, reprodukcí a výpisů

1) Žádostem badatele o zhotovení kopií, reprodukcí a zhotovení výpisů ze sbírkových předmětů nebo jejich dokumentace lze vyhovět jen po splnění daných podmínek. Zhotovování kopií, reprodukcí a výpisů ze sbírkových předmětů nebo jejich dokumentace pro vytváření vlastní sbírky či pro komerční účely není dovoleno.
Výjimky povoluje pouze ředitel muzea.
2) Kopie, reprodukce a zhotovené výpisy ze sbírkových předmětů nebo jejich dokumentace smí badatel použít pouze pro účely uvedené v badatelském listu, resp. v písemné žádosti.
3) Ve svých vědeckých nebo jiných pracích je badatel povinen uvést přesný název muzea a využitých muzejních fondů nebo sbírek, z nichž čerpal.
4) Badatel je povinen oznámit muzeu, z jehož sbírek čerpal, bibliografické údaje o své práci. V případě jejího publikování je povinen předat tomuto muzeu jeden její výtisk.

Čl. 6.
Využívání muzejní knihovny

Čl. 7.
Úhrada za úkony a služby badatelům

1) Muzeum po dohodě s badatelem může pro jeho potřebu poskytovat některé služby (např. reprodukce, pořizování kopií), a to za úhradu, jejíž výše je stanovena ceníkem služeb a úkonů, poskytovaných Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod. Výjimky povoluje pouze ředitel muzea.
2) Muzeum je na požádání badatele povinno předložit mu k nahlédnutí ceník služeb a úkonů, poskytovaných Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod.

Čl. 8.
Závěrečná ustanovení

1) Poruší-li badatel některou ze základních povinností uložených badatelským řádem, může mu být další badatelská činnost v Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod odepřena.
2) Celková činnost muzea a rozsah všech poskytovaných služeb je závislý na provozně technických podmínkách muzea. Na jejich základě a v zájmu zabezpečení sbírkových předmětů může ředitel muzea omezit služby poskytované badatelům nebo stanovit další nezbytná a odpovídající opatření.

Tento badatelský řád nabývá účinnosti dne 24. 3. 2015

Zájemci si mohou předvyplnit badatelský list, který je zde ke stažení ve formátu pdf.