Publikační činnost

Seznam publikací vydaných v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod

NOVINKA!

Ze života na venkově v okolí Havlíčkova Brodu

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod vydalo novou knihu: ,,Ze života na venkově v okolí Havlíčkova Brodu“. Autoři se v ní snaží čtenářům přiblížit lidové zvyky a obyčeje, které se podařilo mezi pamětníky zachytit. Některé se dochovaly jen v zápisech národopisných pracovníků, obvykle učitelů venkovských škol z přelomu 19. a 20. století. Kniha popisuje průběh obyčejového, liturgického a pracovního roku. ISBN 978-80-87302-43-9

Konec 2. světové války na Havlíčkobrodsku

Kniha obsahuje krátké shrnutí vývoje květnových dní roku 1945 v okrese Havlíčkův Brod a celkem 627 dobových fotografií. Obsah každé z nich autor podrobil pečlivé analýze a doplnil snímky odborným komentářem o zobrazených událostech, dobové technice či osobnostech. Knihu lze zakoupit v eshopu, případně jsou k dispozici v muzejní knihovně.

Stížný list české a moravské šlechty proti upálení M. Jana Husa

Kniha profesora Petra Čorneje a kolektivu autorů ( Ladislav Macek, Pavel Rous, Aleš Knápek) vznikala déle než rok. Je určena odborníkům i široké veřejnosti se zájmem o historii. Právě významnou součást jejich historie totiž zachycuje, mapuje umístění sídel a tvrzí na Havlíčkobrodsku, jejich minulost a současný stav. Hledá odpověď na otázku, kdo vlastně byli signatáři protestu a jaká byla jejich motivace a důvody, které je vedly v roce 1415 k politickému vystoupení evropského významu. Pro mnohé obce jsou pečeti a šlechtické predikáty vůbec prvním dokladem jejich existence. Knihu lze zakoupit v eshopu, případně je k dispozici v muzejní knihovně.

Havlíčkobrodsko

Vlastivědný sborník, který vydává Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod vždy ke konci kalendářního roku. Sborník lze zakoupit v eshopu, případně jsou k dispozici v muzejní knihovně.

Podmínky pro publikování.pdf

E-kniha Hrad Ronovec a Dolní Krupá

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod ve spolupráci s obcí Dolní Krupá vydalo roku 2013 svoji první e-knihu Hrad Ronovec a Dolní Krupá. Tento sborník je věnovaný památce nadšeného vlastivědce Josefa Čapka, který velkou část svého života zasvětil poznání hradu Ronovce a Dolnokrupska.

Rous, P.: Soupis sklářských hutí a rafinerií na Havlíčkobrodsku, I, 1990, 54 stran, rozebráno
Abecedně uspořádaný soupis všech známých sklářských lokalit shrnuje poznatky jak z literatury a pramenů, tak i z terénních průzkumů.
K dispozici v muzejní knihovně

Sklo z Vysočiny. Expozice Historické sklo v Okresním vlastivědném muzeu v Havlíčkově Brodě1994, 24 stranrozebráno
Medková, J.: O starém sklářství na Vysočině, 5-11 str.
Rous, P.: Havlíčkobrodská expozice regionálního historického skla. Historické sklárny na Havlíčkobrodsku, 11-22 str.
Šilhánek, V.: Stručná historie provozů Jihlavských skláren Bohemia, 23-24 str.
K dispozici v muzejní knihovně

Jelínek, Z.: Leškovice. Z historie partyzánské brigády Mistra Jana Husa, 1994, 192 stran + 2 mapové přílohy, rozebráno

Důkladné a věcné zpracování příběhu známé partyzánské jednotky z pera jednoho z našich největších znalců domácího a zahraničního odboje koriguje některé letité legendy a tradované domněnky. Důležitou součástí publikace je edice 43 písemných pramenů, podrobný přehled zdrojů informací, jakož i jmenný a místní rejstřík.
K dispozici v muzejní knihovně

Gan, P.: Osudy c. k. anarchisty Jaroslava Haška v říši carů a komisařů (S ilustracemi Josefa Lady a jinými dobovými výjevy), 1995, 152 stran, rozebráno
První část beletrizovaného vylíčení osudů spisovatele Jaroslava Haška v době 1. světové války, konkrétně v letech 1914 – 1916. Autorem je český spisovatel a literární vědec působící od r. 1968 v Německu, který se systematicky zabývá právě Haškovým pobytem v Rusku.
K dispozici v muzejní knihovně

Macek, L. – Tajovský, M. a kol.: Českoslovenští legionáři. Rodáci a občané okresu Havlíčkův Brod, 2000, 113 stran, rozebráno 
Stěžejní část publikace tvoří přehledný soupis legionářů pocházejících z území dnešního havlíčkobrodského okresu. Soupis prezentovaný abecedně jednak dle příjmení, jednak podle obcí obsahuje základní údaje o každém legionáři. Na ostatních stránkách nalezne čtenář úvodní zevrubnou informaci o československých legiích na frontách 1. světové války, výběr ze vzpomínek přímých účastníků, medailony vybraných osobností (Karel Kutlvašr, Josef Sobotka, Bedřich Starý, Jaroslav Hašek), obrazovou přílohu a seznam použité literatury.
K dispozici v muzejní knihovně

Macek, L. – Rous, P. – Zborovská, Z.: Historický kalendář Havlíčkova Brodu do roku 1945. Havlíčkův Brod, 2003, 124 stran, rozebráno


Stovky zpráv letopisecky uspořádaných v jedné chronologické řadě ilustrují pestré dějiny Havlíčkova Brodu. Čtenář se dozví jak o stěžejních událostech, tak i podrobnosti např. o přírodních a válečných pohromách. Citáty z pramenů dokreslují dobovou atmosféru. Soupis použité literatury a pramenů představuje zatím nejširší publikovaný přehled zdrojů poznání historie města.
K dispozici v muzejní knihovně

Dobré dílo, špatná dobaHavlíčkův Brod, 2006, 171 stran

Sborník příspěvků z konferencí Křesťanská universita Josefa Floriana a Literatura a totalita, které muzeum uspořádalo při Podzimních knižních veletrzích v letech 2004 a 2005. Doplněno o rozhovory Josefa Mlejnka s Gabrielem Florianem, Zbyňkem Hejdou a Jiřím a Danielem Reynkovými a rozhovor Jana Vevery s Andrejem Stankovičem. Uspořádali Zina Zborovská a Josef Mlejnek
možnost zakoupit veshopu

Tichý, J.: 17. listopad 1939 a Havlíčkobrodsko, 1991, 62 stran
Práce regionálního historika obsahuje životopisné údaje o 26 perzekuovaných vysokoškolských studentech z Havlíčkobrodska a výběr z jejich vzpomínek.
K dispozici v muzejní knihovně

Tichý, J.: Obrana národa na Chotěbořsku, 1992, 49 stran

Ucelený přehled faktů o chotěbořské rotě vojenské ilegální organizace Obrana národa v období 2. světové války. Nechybí rozsáhlý poznámkový aparát a soupis pramenů a literatury.
K dispozici v muzejní knihovně

Bubnová, J.: Soupis kronik okresu Havlíčkův Brod, 1993, nestránkováno, 
Abecedně uspořádaný soupis 282 obecních pamětních knih pocházejících ze 146 obcí, měst a osad seznamuje se základními údaji o každé kronice včetně stručné obsahové retrospektivy a jmenným rejstříkem obecních kronikářů. Jde o užitečnou příručku pro každého, kdo se zabývá zejména mikroregionální historií.
K dispozici v muzejní knihovně