Archeologické dohledy

Záchranný archeologický výzkum

Muzeum  Vysočiny Havlíčkův Brod je oprávněnou organizací k provádění záchranných archeologických výzkumů na území Kraje Vysočina.

Provedení a formu ZAV je možno konzultovat a objednat na adrese archeolog(a)muzeumhb.cz, nebo na tel. čísle 569 429 151.

Jak postupovat při náhodném archeologickém nálezu?

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod jako sbírkotvorná organizace Kraje Vysočina je oprávněna přijmout do své sbírky také náhodně učiněné nálezy artefaktů archeologické povahy (mince, pravěké nástroje, šperky, ale také fragmenty keramiky apod.).

Nálezce může kontaktovat pracovníky Muzea HB, případně postupovat dle návodu uvedeného zde.

Pro investory

Právní úprava archeologických výzkumů a nálezů

Provádění archeologických výzkumů a problematika archeologických nálezů není samostatně upraveno speciálním zákonem. Stávající právní úprava se nachází v zákonech:

  • č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (ve znění zák. č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb., č. 122/2000 Sb., 132/2000 Sb., č. 61/2001 Sb., č. 146/2001  a č. 320/2002 Sb.)
  • č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, ve znění pozdějších změn).

Subjekty oprávněné k provádění archeologických výzkumů

Archeologické výzkumy je oprávněn provádět pouze Archeologický ústav Akademie věd ČR www.arub.avcr.cz,  www.arup.cas.cz a organizace, kterým Ministerstvo kultury ČR udělí povolení, jestliže mají pro odborné provádění archeologických výzkumů potřebné předpoklady (tzv. oprávněné organizace). Oprávněné organizace uzavírají s Akademií věd ČR dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů. Koordinaci jednotlivých „oprávněných organizací“ při ochraně, záchraně a dokumentaci archeologických památek v kraji Vysočina provádí Regionální archeologická komise Kraje Vysočina (předseda Mgr. P. Macků, NPÚ ÚOP Telč).

Postup při provádění archeologických výzkumů

Dohoda/rozhodnutí o povinnosti a podmínkách provedení arch. výzkumu:

Po obdržení oznámení stavebníka, že se na území s archeologickými nálezy bude provádět stavební činnost, Archeologický ústav nebo oprávněná organizace uzavře dohodu s vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitost.

Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník, jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. V případě, že k uzavření dohody nedojde, rozhodne krajský úřad o povinnostech strpět provedení výzkumů a o podmínkách, za nichž archeologické výzkumy mohou být provedeny.

Oznamovací povinnost:

Oprávněná organizace oznámí zahájení archeologických výzkumů Archeologickému ústavu. Jde-li o archeologické výzkumy na území prohlášeném za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu, oznámí oprávněná organizace zahájení archeologických výzkumů odborné organizaci státní památkové péče, tj. Národnímu památkovému ústavu.

Ochrana zvláštních zájmů a práv a zájmů vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti, spolupráce s orgány zabezpečujícími zvláštní zájmy:

Při provádění archeologických výzkumů jsou Archeologický ústav a oprávněné organizace povinny dbát zájmů chráněných zvláštními předpisy (např. předpisy na ochranu životního prostředí, na ochranu zemědělské půdy, lesa apod.), spolupracovat s orgány zabezpečujícímu ochranu těchto zájmů a co nejvíce chránit práva a oprávněné zájmy vlastníků (správců, uživatelů) nemovitostí, popřípadě jiného majetku.

Podání zprávy o výsledcích archeologického výzkumu:

Oprávněná organizace je povinna podat Archeologickému ústavu zprávu o výsledcích archeologického výzkumu. Jde-li o archeologické výzkumy na území prohlášené za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu, podá Archeologický ústav nebo oprávněná organizace zprávu o jejich výsledcích odborné organizaci státní památkové péče, tj. Národnímu památkovému ústavu.