Obory a sbírky muzea

Motto: Řadu věcí a jevů, které nás dnes obklopují a jeví se nám jako samozřejmé, budou naši potomci považovat za úsměvné a nepochopitelné. Muzea pomáhají současné společnosti pochopit události dob minulých.

Cílem naší činnosti je péče o sbírky a fondy muzea, jejich doplňování a získávání nových přírůstků. Díky těmto vlastním sbírkám můžeme pro Vás pořádat zajímavé výstavy a podělit se s Vámi o naše objevy. Badatelům samozřejmě umožňujeme práci se sbírkami, takže se mohou plně věnovat své badatelské práci. Zde je k dispozici celý badatelský řád a badatelské služby. Pokud máte zájem o zpřístupnění některé sbírky, neváhejte nás kontaktovat. Prohlédněte si tento přehled našich současných sbírek a fondů, které spravujeme.

Vzhledem k tomu, že naše muzejní fondy a sbírky obsahují řadu zajímavých exponátů, historických pramenů a materiálů, které nelze pro jejich křehkost běžně zpřístupňovat fyzicky, rozhodli jsme Vám otevřít dveře alespoň virtuálně pro Vaše obohacení či samostudium. Řada fotografií, zejména u fyzických exponátů, je spíše pracovních a nejsou v maximální kvalitě, na druhé straně to však dokazuje, že i když třeba nejsme momentálně zpřístupněni veřejnosti, přesto máme stále nad čím bádat a co dokumentovat. Zde ukázané dokumenty a exponáty jsou zároveň pouze výběrem toho nejpoutavějšího z jednotlivých sbírek.

Do našich sbírek neustále sbíráme předměty historické a umělecké hodnoty, které dokladují život společnosti, v souladu s koncepcí rozvoje sbírek. Pokud nám chcete pomoci v naší práci, budeme rádi, pokud nás upozorníte na možnost získání zajímavých předmětů. Sbírky získáváme prostřednictvím darů, dědictvím, koupí. Zde je k dispozici celý DAROVACÍ/PRODEJNÍ ŘÁD.

Naše současné sbírky a fondy

Sbírková skupina Archeologie

Sbírka je tvořena artefakty z území býv. Okresu Havlíčkův Brod a v malé míře také z jiných míst Kraje Vysočina. Nejstaršími předměty uloženými ve sbírce jsou kamenné nástroje datované do pozdního paleolitu, neolitu a eneolitu. Středověké a novověké artefakty pocházejí z měst, vesnic i panských sídel v regionu. Součástí sbírky jsou také vzorky místní historické výroby, ať už jde o stříbro rudné hornictví, hutnictví železa, nebo v neposlední řadě sklářské hutě. Sbírka je doplňována zvláště vlastní činností při archeologických výzkumech, jak záchranných, tak badatelských. Do sbírky jsou přijímány také artefakty náhodně nalezené a předané veřejností.

Sbírková skupina Cín a barevné kovy

Sbírku tvoří hlavně předměty utilitárního charakteru, a to především cínové nádobí a měděné pečící formy, ale i předměty liturgické, jako například kostelní svícny, kropenky a náhrobní destičky. Svým původem předměty spadají povětšinou do 17. až poloviny 19. století, tedy éry rozkvětu cínařského řemesla.

Sbírková skupina Faleristika

Ve sbírce jsou uloženy desítky medailí a odznaků, které se vztahují k armádám z Rakouska-Uherska, nacistického Německa a Československa a k oběma světovým válkám.

Sbírková skupina Jaroslav Hašek

Základ sbírkové skupiny Jaroslav Hašek tvoří památky, které se nacházely v Památníku Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou. Sbírková skupina Jaroslav Hašek je rozdělena na 3 podskupiny:

  • JH1 – knihovna
  • JH2 – literární a dokumentační fond
  • JH3 – osobní památky
JH1 -knihovna

Podskupina JH1 obsahuje různá starší vydání Haškových děl včetně cizojazyčných. V současné době je doplňována o nová, popřípadě i starší vydání Haškových děl.

JH2 – literární a dokumentační fond

Podskupina JH2 zahrnuje zejména propagační materiály týkající se festivalů humoru a satiry „Haškova Lipnice“, dále pak kopie dokumentů a fotografií ze života Jaroslava Haška a jediný originál – Haškův vzkaz příteli Bondymu.

JH3- osobní památky

Podskupina JH3 je nejvýznamnější a obsahuje skromné památky, které se dochovaly po Jaroslavu Haškovi v jeho domku v Lipnici nad Sázavou. Vedle nábytku jsou to především hodinky, které nosil v posledním období života a balalajka a samovar, které si přivezl z Ruska.

Sbírková skupina Karel Havlíček Borovský

Je největší sbírkovou skupinou Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a od 20. let 20. století je cílevědomě budována, což způsobilo, že obsahuje exklusivní památky po Karlu Havlíčkovi i jeho nejbližších. Je rozdělena do 5 podskupin:

  • KHB1 – literární a dokumentační fond
  • KHB2 – knihovna
  • KHB3 – nábytek
  • KHB4 – osobní památky
  • KHB5 – ikonografie
KHB1 – literární a dokumentační fond

Podskupina KHB1 obsahuje dokumenty a fotografie ze života Karla Havlíčka, z nichž významnou část tvoří velmi cenné originály rukopisů Karla Havlíčka – studijní výpisky, dopisy adresované z Brixenu bratru Františkovi do Německého Brodu, Havlíčkovy dopisy a vzkazy německobrodským osobnostem. Ve sbírce jsou rovněž zastoupeny skleněné negativy dokumentující Havlíčkův život a dílo, pocházející z 20. let 20. století.

KHB2 – knihovna

Podskupina KHB2 – knihovna obsahuje různá vydání Havlíčkových děl od 19. století po současnost, jakož i příslušnou literaturu o Havlíčkovi. Ve sbírce jsou rovněž zastoupeny noviny, ve kterých Havlíček působil a do kterých přispíval (Pražské noviny, Národní noviny, Slovan, Kwěty a další).

KHB3 – nábytek

Podskupina KHB3 obsahuje nábytek, který je vystaven ve stálé expozici „Po stopách Karla Havlíčka v Německém Brodě“. Část nábytku pochází z Havlíčkovy redakce Národních novin, část patřila Havlíčkově matce, bratru Františkovi a Havlíčkově dceři Zdence.

KHB4 – osobní památky

Podskupina KHB4 zahrnuje osobní památky po Karlu Havlíčkovi a jeho rodině a předměty vztahující se k havlíčkovským tradicím (skleničky s portrétem KHB, odznaky, ručníky a pod.). Většina osobních památek po Karlu Havlíčkovi a jeho nejbližších je vystavena ve stálé expozici „Po stopách Karla Havlíčka v Německém Brodě“. K nejvzácnějším památkám patří pečetní prsten Karla Havlíčka, snubní prsteny Karla a Julie, Juliin vějíř ze Slovanského bálu 1848, Zdenčin křestní čepeček a mnohé další.

KHB5 – ikonografie

Podskupina KHB 5 obsahuje portréty Karla Havlíčka a několik ilustrací k dílu Karla Havlíčka. Z autorů jsou zastoupeni Josef Mathauser: Havlíček se loučí s rodinou (vystaveno v expozici), Otakar Štáfl, A. J. Alex, Zdeněk Kratochvíl, Cyril Bouda a další.

Sbírková skupina Keramika

Podsbírka Keramika zahrnuje díla lidové tvořivosti i tovární výroby z českých a německých zemí. Z rukodílné hrnčiny obsahuje například moravskou lidovou keramiku a nepočetný soubor vzácné habánské keramiky. Nejstarší hrnčířské výrobky reprezentuje několik desítek celistvě dochovaných nádob pocházejících ze 13. až 14. století, které byly nalezeny v Havlíčkově Brodě v 1. polovině 20. století.

Sbírková skupina Porcelán

Jedná se o nejmenší podsbírku, která zahrnuje drobnější práce různé provenience. Není zaměřena ryze regionálně, spíše charakterizuje typické vybavení měšťanské společnosti v 19. století. Nejstarší předměty jsou datovány do druhé poloviny 18. století, ve fondu jsou zastoupeny i některé výrobky z doby socialismu.

Sbírková skupina Medaile

Sbírka medailí a pamětních mincí je sice nepočetná, ale obsahuje některé unikáty z období 1870 až 1930, připomínající havlíčkovské oslavy, výstavy a jiné společenské akce.

Sbírková skupina Militaria

Sbírku tvoří lovecké a vojenské palné zbraně z 19. a 20. století a součásti vojenské výstroje z tohoto období. Zajímavostí jsou památky spojené s internačními tábory. Chladné zbraně představuje několik vojenských šavlí z 19. až 20. století, výjimkou je torzo pozdně středověkého meče s bronzovou hlavicí. Deponovány jsou zde také zbytky sovětského bombardéru Pe-2 sestřeleného v r. 1945 na Ledečsku včetně palubních zbraní.

Sbírková skupina Nábytek

V mobiliáři se nachází historický intarzovaný a vyřezávaný nábytek z měšťanských a zámeckých interiérů a především malované skříně a truhly z venkovských sídel. Časově předměty pocházejí z 18. až 19. století.

Sbírková skupina Numismatika

Jádro sbírky představují čtyři poklady mincí z 15. a ze 17. století nalezené v Havlíčkově Brodě a na katastrech obcí Suchá a Vadín. Z papírových platidel jsou zde také uloženy nouzové poukázky z poloviny 19. století z Německého Brodu a výběr bankovek a státovek z období Rakouska, Rakouska-Uherska, Československa a protektorátu.

Podsbírka Obrazy

V podsbírce Obrazy jsou zastoupeny obrazy, grafiky, tisky a fotografie. Základ tvoří sbírka Městské galerie, která byla od roku 1935 budována jako součást Městského muzea v Německém Brodě. V menší míře jsou v podsbírce zastoupeny obrazy starých mistrů ze 16. – 18. století. Nejstarším exponátem je třídílný, křídlový, pozdně gotický oltářní obraz z roku 1526 malovaný na dřevěné desce, nejrozměrnějším obrazem je „Poslední večeře páně“ 5,5 x 1,5 m od neznámého autora, pravděpodobně z pol. 17. století. Obě díla jsou z kostela sv. Vojtěcha v Havlíčkově Brodě. Podsbírka obsahuje řadu hodnotných děl barokních mistrů jako např. obraz zakladatelky Gymnázia Kateřiny Barbory Kobzinové od Antonína Ignáce Stamice, portréty manželů hraběte a hraběnky Sylva Taroucca od Josefa Mánesa, obrazy Vratislava Nechleby, Jana Baucha, Václava Špály a dalších významných českých i zahraničních autorů. Nejrozsáhlejší část sbírky tvoří obrazy autorů spjatých s regionem Havlíčkobrodska od 19. století po současnost. Nejpočetněji jsou ve sbírkách zastoupeni malíři Antonín Waldhauser, Jan Čárt, Otakar Štáfl, Jaroslav Panuška, František Antonín Jelínek, František Škrabánek, ze současných autorů např. Josef Saska, Jan Exnar, Vendula Císařovská, František Neuwirt, Jiří Bašta a další. Podsbírka zahrnuje i uměleckou fotografii (např. fotografie Daniela Reynka, Dagmar Hochové, Jiřího Škocha, Vladimíra Stejskala, Aleny Dvořákové, Viktora Fischera, Františka Nárovce a dalších). Primárním cílem akviziční činnosti je dokumentace tvorby významných regionálních autorů a vytváření průřezových kolekcí jejich děl.

Sbírková skupina Odznaky

Sbírka zahrnuje téměř čtvrt tisíce odznaků a pamětních stužek regionálního charakteru ilustruje společenský, sportovní a politický život Havlíčkobrodska od počátku 20. století. Nejpočetněji jsou zastoupeny sokolské odznaky.

Podsbírka Plastiky

Podsbírka Plastiky obsahuje díla barokních mistrů, lidovou tvorbu, portréty i volnou tvorbu současných regionálních umělců. Jedinečnými barokními exponáty jsou plastiky Ignáce Rohrbacha sv. Jan Evangelista, Bolestiplná Madona, plastika Panny Marie Immaculaty a Oltářík sv. Anny od Filippa à Sancto Hermanno z bývalého augustiniánského kostela Sv. Rodiny v Havlíčkově Brodě. Lidová tvorba je zastoupena soškami svatých, z nichž vyniká výklenková soška Madony Trůnící, socha Panny Marie – Ochranitelky a soubor lidových sošek z Přibyslavska. Portrétní tvorba je zastoupena především podobiznami Karla Havlíčka od Bohumila Kafky, Josefa Mařatky, Ladislava Šalouna a dalších autorů. Do sbírky jsou zapsána také unikátní dioramata akademického malíře Otakara Štáfla ze života Karla Havlíčka Borovského, která tvoří základ expozice ve Štáflově baště. V podsbírce jsou zastoupeny tavené plastiky významných sklářů z Vysočiny, Jana Exnara, Františka Janáka, keramická díla Václava Černocha, plastiky Radomíra Dvořáka, Jiřího Bašty i začínajících autorů např. Veroniky Černé. Primárním cílem akviziční činnosti je dokumentace tvorby významných regionálních autorů a vytváření průřezových kolekcí jejich děl.

Sbírková skupina Varia

Podsbírka Varia obsahuje různé druhy písemností, noviny, časopisy, mapy a plakáty. Dále zahrnuje fotoarchiv, který tvoří více jak 1 000 historických pohlednic a fotografie osobností z regionu a událostí od konce 19. století. V podsbírce se též nachází desítky skleněných tabulek z brodských fotoateliérů.

MAPY

Německobrodsko 1878, původ: III. vojenské mapování (1876-1878):

Plány města Havlíčkův Brod:

Sbírková skupina Sbírková knihovna

Její fond tvoří staré tisky (knihy od 16. století do roku 1900), rukopisy a knihy se vztahem k regionální historii Havlíčkobrodska. Jako celek je dochována knihovna po Otakaru Štáflovi a knihovna německobrodského gymnázia. Z nejcennějších knih jmenujme pergamenový kancionál Pavla Mělnického z roku 1506 a knihu prvních městských práv sepsanou Pavlem Kristiánem Koldinem z roku 1579.

Podsbírka Sklo

V podsbírce je zastoupeno historické užitkové sklo, dokládající běžnou produkci skláren a brusíren na Vysočině zejména v 19. století, dále sklo technické i umělecké, jež dokumentuje produkci továren 20. století i současnou výrobu regionálních skláren (Caesar Crystal, Janštejn, Valner, Bohemia Machine, Crystalite Bohemia..) . Nejstarší je sklenička dvojstěnka z roku 1714. Jednou z nejcennějších kolekcí jsou produkty škrdlovické sklárny, unikátní soubor luxusního skla brusírny Vlček ze Světlé nad Sázavou, sklárny v Tasicích, Janštejně aj. Primárním cílem akviziční činnosti je dokumentace tvorby historických skláren na Vysočině a vytváření průřezových kolekcí současných skláren a rafinerií.

Sbírková skupina Textil

Sbírka textil obsahuje oděvní součásti, bytové doplňky a uniformy. Mezi nejvzácnější sbírkové předměty náleží empírový plášť ze zlatého hedvábí a dále zejména regionální kroje. Havlíčkobrodsko sice nepatřilo mezi nejvýraznější etnografické oblasti, přesto i zde nalezneme krojové součásti typické pro náš region. V německých oblastech regionu byl nošen tzv. pajerský kroj. V současnosti je zaměřen sběr předmětů na části oděvů a krojů, které mají doložitelný a prokazatelný vztah k havlíčkobrodskému okresu.

Sbírková skupina Výroba a obchod

V tomto fondu se nacházejí specifické předměty a nástroje používané hlavně v 19. století v zemědělské a řemeslné výrobě a obchodu. Velkou skupinu tvoří sklářské a kamenické nářadí, používané ve zdejších průmyslových provozech na Lipnicku a Světelsku.

Sbírková skupina Železo

Sbírku tvoří různorodé železné předměty kované i litinové, kdysi sloužící například ke svícení – loučníky, slavnostním salvám – litinové hmoždíře, ale i hmoždíře užívané v domácnosti. Vedle železných zábradlí a kladkostroje jsou zastoupeny kované a litinové náhrobní kříže a plechové korouhve věžních zakončení. Většina z předmětů je datována do 19. století.