Karel Havlíček Borovský – sbírka

Je největší sbírkovou skupinou Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a od 20. let 20. století je cílevědomě budována, což způsobilo, že obsahuje exklusivní památky po Karlu Havlíčkovi i jeho nejbližších. Je rozdělena do 5 podskupin – knihovna, literární a dokumentační fond, nábytek, osobní památky a ikonografie.

Podskupina Knihovna obsahuje různá vydání Havlíčkových děl od 19. století po současnost, jakož i příslušnou literaturu o Havlíčkovi. Ve sbírce jsou rovněž zastoupeny noviny, ve kterých Havlíček působil a do kterých přispíval (Pražské noviny, Národní noviny, Slovan, Kwěty a další). Podskupina Literární a dokumentační fond obsahuje dokumenty a fotografie ze života Karla Havlíčka, z nichž významnou část tvoří velmi cenné originály rukopisů Karla Havlíčka – studijní výpisky, dopisy adresované z Brixenu bratru Františkovi do Německého Brodu, Havlíčkovy dopisy a vzkazy německobrodským osobnostem. Ve sbírce jsou rovněž zastoupeny skleněné negativy dokumentující Havlíčkův život a dílo, pocházející z 20. let 20. století, a rozsáhlý materiál dokumentující různé Havlíčkovy oslavy, jeho připomínky formou pomníků apod. Podskupina Nábytek obsahuje nábytek, který je vystaven ve stálé expozici věnující se Karlu Havlíčkovi v Havlíčkově domě. Část nábytku pochází z Havlíčkovy redakce Národních novin, část patřila Havlíčkově matce, bratru Františkovi a Havlíčkově dceři Zdence. Podskupina Osobní památky zahrnuje předměty po Karlu Havlíčkovi a jeho rodině a dále předměty vztahující se k havlíčkovským tradicím (skleničky s portrétem KHB, odznaky, ručníky apod.). Většina osobních památek po Karlu Havlíčkovi a jeho nejbližších je vystavena rovněž ve stálé expozici. K nejvzácnějším památkám patří pečetní prsten Karla Havlíčka, snubní prsteny Karla a Julie, Juliin vějíř ze Slovanského bálu roku 1848, Zdenčin křestní čepeček a mnohé další. Podskupina Ikonografie obsahuje portréty Karla Havlíčka a několik ilustrací k dílu Karla Havlíčka. Z autorů jsou zastoupeni Josef Mathauser: Havlíček se loučí s rodinou (vystaveno v expozici), Otakar Štáfl, A. J. Alex, Zdeněk Kratochvíl, Cyril Bouda a další.