Knihovní řád

Čl. I

Základní ustanovení – Poslání knihovny a právní zakotvení

1.1 Knihovna Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod je v souladu se zřizovací listinou muzea veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovaných fondem, ve smyslu § 3, odst. c, zákona č. 257/2001 Sb.

1.2. Posláním knihovny Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat literární dokumenty sbírkové povahy, dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti
v regionu a dále dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. Veškerou svou činností přispívá k uchovávání kulturního dědictví, k rozvoji vědy, kultury a ke vzdělávání a výchově občanů.

1.3. Činnost knihovny se řídí těmito právními předpisy:
a) Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách
b) vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. K provedení zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
c) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském
d) Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
e) a dalšími příslušnými zákony a nařízeními

1.4. Muzejní knihovna poskytuje pouze prezenční výpůjčky.

Čl. II

Knihovní fondy

2.1. Knihovní fond obsahuje dokumenty vztahující se k odborné činnosti muzea a týkající se historie
a vlastivědy (v rámci oborů v muzeu zastoupených). Dokumenty jsou doplňovány podle tematického plánu a aktuálních potřeb muzea.

2.2. Knihovní dokumenty se půjčují pouze k prezenčnímu studiu ve studovně.

2.3. Z fondu je možné formou dlouhodobých výpůjček vytvářet studijní příruční knihovny jednotlivých odborných pracovníků Muzea Vysočiny.

2.4. Uživatelé knihovny jsou povinni knihovní fondy chránit a nesmějí je poškozovat.

Čl. III

Uživatelé knihovny – jejich práva a povinnosti

3.1. Uživatelem knihovny Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod se stává každý občan starší 15 let na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele. Osoby mladší 18 let mohou být zaregistrovány pouze s ručením zákonného zástupce. Při zpracování osobních údajů knihovna postupuje podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

3.2. Uživatelé knihovny jsou povinni se řídit knihovním řádem, pokyny pracovníků knihovny a návštěvním řádem muzea.

3.3. V prostorách knihovny jsou uživatelé povinni zachovávat klid, čistotu a pořádek. Není dovoleno
v prostorách knihovny kouřit, jíst ani pít.

3.4. Uživatelé knihovny mohou ke zpracovávání textů a k vyhledávání na internetu použít počítač určený pro návštěvníky knihovny.

3.5.  Pracovník knihovny seznámí uživatele knihovny s ustanoveními knihovního řádu.

Čl. IV

Výpůjční služby a další služby

4.1. Knihovna půjčuje ze svých fondů knihy a další dokumenty k prezenčnímu studiu pouze do studovny.

4.2. Mimo prostory knihovny si mohou půjčit knihy a jiné materiály na svá pracoviště pouze odborní pracovníci muzea. Nesmějí je však vynášet z budovy muzea a jsou povinni je na požádání pracovníka knihovny vrátit a umožnit jejich studium dalším zájemcům. Nesmějí je půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, po kterou je mají vypůjčené.

4.3. Ve zcela výjimečných a řádně zdůvodněných případech může povolit ředitel Muzea Vysočiny nebo jím pověřený pracovník knihovny půjčení dokumentů mimo budovu muzea. V těchto případech knihovna žádá jako záruku řádného vrácení složení finanční kauce, na kterou vystaví stvrzenku. Při vrácení výpůjčky po předložení stvrzenky knihovna kauci vrátí.

4.4. Půjčování knih a dalších materiálů z knihovny Muzea Vysočiny k výstavním účelům, především sbírkových fondů, se může uskutečnit pouze na základě řádné smlouvy o výpůjčce se všemi právními podmínkami.

4.5. Meziknihovní výpůjční službu knihovna zajišťuje pouze ve výjimečných případech.

4.6. Knihovna poskytuje kopírování na černobílé kopírce. Kopie jsou určeny pouze pro osobní potřebu čtenáře, který je povinen s nimi zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. Pracovník knihovny je oprávněn určit, které materiály mohou být z kopírování vyloučeny, např. z důvodů rizika poškození.

Čl. V

Počítačové pracoviště

5.1. Počítačové pracoviště je určeno k využívání elektronických informačních zdrojů (včetně CD-ROM) knihovny Muzea Vysočiny a k zpřístupnění volně dostupných vědeckých dat z internetu.

5.2. Uživateli je zakázáno používat na počítači v knihovně Muzea Vysočiny jiné programové vybavení než to, které mu je poskytnuto.

5.3. Veškeré informace a data (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně osobní potřebě uživatele a jeho studijním účelům. Není dovoleno je dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.

5.4. Uživatel nese plnou zodpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, za škody vzniklé neodbornou manipulací s výpočetní technikou, včetně škod způsobených jím zanesenými viry.

5.5. Provoz sítě knihovny Muzea Vysočiny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické
a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

5.6. Internet a využívání počítače v knihovně Muzea Vysočiny je bez poplatků.

Čl. VI

Poplatky a náhrady

6.1. Náhrada za poškozené nebo ztracené knihy a jiné dokumenty může být provedena těmito formami:
a) uvedením do původního stavu nebo dodáním neporušeného výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě.
b) jestliže to není možné, dodáním vázané kopie (popřípadě zaplacením ceny kopie a vazby)
c) jestliže náhrada podle předchozích bodů není možná, může se knihovna dohodnout s uživatelem na dodání jiného vydání díla, případně zcela jiného díla stejné ceny
d) finanční náhrada podle ceny díla na trhu v době ztráty.

6.2. Jestliže uživatel neodbornou manipulací s technickými prostředky (výpočetní technika, čtecí zařízení atd.) poškodí tato zařízení, hradí veškeré náklady, které byly vynaloženy na opravu této techniky či počítačové sítě.

6.3. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. VII

Závěrečná ustanovení

Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2023 a nahrazuje Knihovní řád ze dne 30. 11. 2019.

Mgr. Alena Jindrová

zástupkyně ředitele