Výběrové řízení na pozici: ředitelka/ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod

Rada Kraje Vysočina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa: ředitelky/ředitele Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace.

Požadavky:
– vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
– orientace v oblasti muzejnictví a všeobecný kulturní přehled
– znalost fungování a financování příspěvkových organizací
– minimálně tříletá praxe s vedením a rozvojem lidí
– schopnost motivace, podpory a manažerské kontroly zaměstnanců,
schopnost nalézat a probouzet v zaměstnancích jejich vlastní potenciál
– aktivní znalost anglického jazyka
– organizační a řídící schopnosti
– schopnost koncepčního, logického myšlení a schopnost analyzovat,
vyhodnocovat analýzy a formulovat řešení
– komunikační a vyjednávací dovednosti, schopnost navázat a udržovat


vysokou úroveň intenzivní spolupráce s organizacemi a institucemi
působícími na úseku kultury

– vysoká flexibilita a spolehlivost, rozhodnost, odpovědnost
– vysoké pracovní nasazení, schopnost práce v zátěžových situacích
– uživatelská znalost operačního programu MS Windows a souvisejících
programů (MS Office)
– občanská a morální bezúhonnost

Výhodou:
– zkušenosti s řízením organizace muzejního typu
– orientace v právní problematice kultury, muzejnictví a památkové péče
– aktivní znalost německého jazyka


Nabízíme:
– pracovní poměr na dobu neurčitou
– platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů
– možnost nadtarifních a mimořádných složek platu
– možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje
– nástup nejdříve možný po jmenování Radou Kraje Vysočina
(předpokládaný termín červen 2023)

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
– jméno a příjmení uchazeče
– místo trvalého pobytu uchazeče
– kontaktní spojení (telefon, e-mail)
– datum a podpis uchazeče


K písemné přihlášce je nutné přiložit:
– strukturovaný profesní životopis
– motivační dopis uchazeče k nabízenému pracovnímu místu
– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
– doložení minimálně tříleté praxe s vedením a rozvojem lidí (potvrzení
zaměstnavatelů/kopie pracovněprávních dokumentů/čestné prohlášení)
– návrh vlastní koncepce řízení a rozvoje organizace, včetně návrhu
odborného směřování a financování organizace s ohledem na ekonomické
dopady navrhovaných opatření s výhledem na 5 let, v max. rozsahu 4 stran
formátu A4
– originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
– souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto
výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů

Přihlášku je třeba zaslat se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi přihlášky uchazečů na pozici ředitelky/ředitele Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace.

Přihlášku k výběrovému řízení zašlete na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Přihlášku je nutné doručit v písemné podobě a tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 11. 4. 2023 do 12.00 hodin.

Obálku je třeba zřetelně označit slovy: „Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace ředitelka/ředitel – neotvírat“. Na později doručené nebo neúplné přihlášky nebude brán zřetel. Vyhlašovatel si vyhrazuje v rámci realizace výběrového řízení právo provést psychologické testování.

Kontaktní osoba pro případné další
informace:

Pavla Bőhmová, DiS., odd. kultury,
odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, tel.
564 602 295, e-mail:
bohmova.p@kr-vysocina.cz

Zdroj zprávy:

https://www.kr-vysocina.cz/chci-pracovat-pro-prispevkovou-organizaci-jako-reditelka-reditel/ds-305377/p1=122718